Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Reglement Cliëntenraad Unalzorg

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.
Instelling:Unalzorg.
b. Cliënt:een natuurlijk persoon aan wie door Unalzorg begeleiding, behandeling, zorg- en dienstverlening wordt geboden.
c.Cliëntenraad: het onafhankelijke en zelfstandige orgaan, dat de cliënten vertegenwoordigt en waarin de cliënten en de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
d.
Vertegenwoordiger:de persoon, die hetzij op wettelijke basis, hetzij door de cliënt gemachtigd, optreedt namens de cliënt en diens belangen behartigt.
e.
Geschillencommissie:commissie in te stellen dan wel aan te wijzen door cliëntenraad en directie welke de taken uitvoert van de in artikel 10 van de in WMCZ genoemde commissie van vertrouwenslieden.
f. WMCZ:Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

2. Doelstelling van de cliëntenraad

2.1 Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstellingen van Unalzorg, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, overeenkomstig de WMCZ.

3. Samenstelling en benoeming van de cliëntenraad

3.1 De cliëntenraad van Unalzorg bestaat uit een commissie van cliënten en/of vertegenwoordigers van de cliënten van Unalzorg.

3.2 In de commissie hebben drie personen zitting.

3.3 Personeelsleden of personen die anderszins in dienst zijn van Unalzorg kunnen geen deel uitmaken van de cliëntenraad.

3.4 De cliëntenraad is representatief voor de in de instelling aanwezige cliënten en wordt geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.

3.5 De leden van de cliëntenraad in oprichting worden na voordracht door de directeur benoemd.

3.6 Indien in de cliëntenraad vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben, kiest de raad uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Unalzorg stelt indien door de cliëntenraad gewenst, een ambtelijk secretaris aan ter ondersteuning van de cliëntenraad. Deze kan geen andere functies bekleden. Indien noodzakelijk of gewenst kunnen uitsluitend de functies van secretaris en penningmeester verenigd worden in één persoon. Bestaat de cliëntenraad uit enkel cliënten dan zorgt Unalzorg voor een coach van de cliëntenraad. Deze begeleider is geen medewerker van Unalzorg. Tevens zorgt Unalzorg dan voor een ambtelijk secretaris.

3.7 De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar. Leden van de cliëntenraad kunnen na beëindiging van de zittingsperiode terstond herkozen worden.

3.8 De leden van de cliëntenraad dragen zorg voor geleidelijkheid in het aftreden, zij stellen daartoe een rooster van aftreden op. De eerste termijnen van aftreden eindigen één, respectievelijk twee en drie jaar nadat het eerste lid van de cliëntenraad is geïnstalleerd. Vervolgens worden eens per drie jaar verkiezingen voor het dan aftredend lid georganiseerd.

3.9 Elk lid van de cliëntenraad dat bij werkzaamheden voor de cliëntenraad de beschikking krijgt over gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, dan wel waarvan het karakter evident vertrouwelijk is, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor degenen, die niet als lid van de cliëntenraad bij de uitvoering van het reglement betrokken zijn. De geheimhoudingsplicht eindigt niet bij beëindigen van het lidmaatschap van de cliëntenraad.

3.10 Lid zijn van de cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Daarom worden aan leden van de cliëntenraad geen vergoedingen, vacatiegelden of dergelijke verstrekt. Wel is het mogelijk een kostendekkende tegemoetkoming in reiskosten per openbaar vervoer te verstrekken.

3.11 De kiesprocedure wordt beschreven in artikel 12 van dit reglement.

4. Functioneren cliëntenraad

4.1 De cliëntenraad stelt bij eenvoudig reglement haar vergaderorde vast, evenals de procedure tot bijeenroepen van een bijzondere vergadering.

4.2 De cliëntenraad kan zich laten ondersteunen door een coach. De coach wordt door Unalzorg in overleg met de leden van de cliëntenraad aangesteld. De coach heeft een onafhankelijke positie en functioneert zonder last of ruggespraak. Hij of zij heeft geen stemrecht.

4.3 De cliëntenraad bepaalt welke onderwerpen zij behandelt. Zij kan afzien van het geven van advies.

4.4 Adviezen kunnen worden uitgebracht als er een meerderheid van stemmen is van de op een vergadering aanwezige personen. Bij het staken der stemmen is een advies verworpen.

4.5 Een vergadering is alleen dan rechtsgeldig indien tweederde van de leden van de cliëntenraad aanwezig is. Indien geen besluiten kunnen worden genomen wegens ontbreken van quorum, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering uitgeschreven voor welke geen quorum geldt.

4.6 Na het eerste jaar van functioneren evalueert de cliëntenraad, in samenspraak met de directie van Unalzorg, het aantal leden in de cliëntenraad.

5. Materiële middelen

5.1 Unalzorg stelt de noodzakelijke middelen (materieel en financieel) ter beschikking van de cliëntenraad. Deze kunnen worden aangewend ten behoeve van vergaderkosten, scholing en vorming, werving van nieuwe leden, foldermateriaal, en overige voor het functioneren van de cliëntenraad noodzakelijke activiteiten.De noodzakelijkheid van uitgaven wordt vastgesteld door de directeur van Unalzorg, in samenspraak met de voorzitter en penningmeester van de cliëntenraad. De ter beschikking gestelde gelden kunnen niet aan leden van de cliëntenraad worden verstrekt.

6. Verstrekken van inlichtingen en gegevens

6.1 Unalzorg verstrekt de cliëntenraad schriftelijk alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de invulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Het verstrekken van deze inlichtingen en gegevens vindt op een zodanig moment plaats dat de cliëntenraad voldoende tijd heeft om een weloverwogen advies te kunnen uitbrengen. (Uitzonderingen daargelaten worden agenda en noodzakelijke stukken een week voor de vergadering aan de leden toegezonden.)

6.2 Unalzorg verstrekt de cliëntenraad voorts, tenminste eenmaal per jaar, schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en het beleid dat zij voornemens is het komende jaar te ontwikkelen.

7. Bevoegdheden

7.1 De cliëntenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een schriftelijk advies uit te brengen over onderwerpen, die zij voor de cliënten van belang acht.

Adviesbevoegdheid als in de WMCZ beschreven

7.2 De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit als genoemd in artikel 3 van de WMCZ.

Verzwaard adviesbevoegdheid als in de WMCZ beschreven

7.3 De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit genoemd in artikel 4 van de WMCZ.

7.4 De cliëntenraad brengt het advies schriftelijk uit aan de zorgaanbieder, dan wel middels goedgekeurde notulen, dan wel, indien de cliëntenraad dat wenst, in een aparte notitie.

7.5 Voor wat betreft de onderwerpen genoemd in de artikelen 7.1 en 7.2 neemt de zorgaanbieder geen van het uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, tenminste ten tweede male met de cliëntenraad overleg is gepleegd. In dit overleg motiveert de directie haar besluit tot afwijken van het uitgebrachte advies.

7.6 Over onderwerpen genoemd in artikel 7.3 kan een zorgaanbieder geen van een door de cliëntenraad uitgebracht schriftelijk advies afwijkend besluit nemen, tenzij de commissie van vertrouwenslieden als bedoeld in artikel 10 lid 1, van de WMCZ óf de Landelijke Geschillencommissie ter zake stelt dat de directie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar besluit is gekomen.

7.7 Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met artikel 7.6 is nietig, indien de cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op nietigheid heeft gedaan.

8. Samenstelling commissie van vertrouwenslieden

8.1 Directie en cliëntenraad kunnen ad hoc een commissie van vertrouwenslieden instellen. Deze moet bestaan uit één persoon te benoemen door de instelling, één persoon te benoemen door de cliëntenraad. Deze benoemde personen zoeken samen een derde persoon.

9. Geschillencommissie

9.1 Unalzorg is aangesloten bij de geschillencommissie van de SIGRA.

10. Kantonrechter

10.1 De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad komen alleen ten laste van de zorgaanbieder, indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld en pas nadat de cliëntenraad in haar kennelijke eis in het gelijk is gesteld.

11. Openbaarheid van stukken

11.1 De cliëntenraad doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de overige cliënten of cliëntvertegenwoordigers van Unalzorg.

11.2 De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling de in artikel 9.1 van de WMCZ bedoelde stukken openbaar op de in artikel 9 van de WMCZ bedoelde wijze.

12. Verkiezingen

12.1 Uiterlijk vier weken voor de schriftelijke verkiezingen worden de cliënten, dan wel cliëntvertegenwoordigers schriftelijk geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.

12.2 Kandidaten dienen middels een schriftelijke verklaring de doelstellingen van Unalzorg te onderschrijven en zich daaraan loyaal te verklaren, alsmede artikel 3 lid 9 van dit reglement te onderschrijven.

12.3 Na de periode van kandidaatstelling, die eveneens twee weken duurt, wordt een kieslijst opgesteld en in de instelling ter inzage neergelegd.

12.4 De verkiezing uit de kandidaten is schriftelijk en geheim, waarbij alleen stemmen geldig zijn die door middel van door de cliëntenraad ter beschikking gestelde en gewaarmerkte stembiljetten zijn uitgebracht.

12.5 Op de stembiljetten staan de namen der verkiesbare personen. Stemgerechtigden kunnen hun stem gedurende één week uitbrengen. Op de stembiljetten wordt deze periode omschreven.

12.6 Een kandidaat wordt verkozen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen.

12.7 Bij ontbreken van tegenkandidaten is de kandidaat zonder stemronde verkozen.

12.8 Bij tussentijds aftreden worden onmiddellijk verkiezingen uitgeschreven.

12.9 Bij gebrek aan beschikbare kandidaten heeft de instelling de verplichting jaarlijks verkiezingen uit te schrijven teneinde de vacante plaatsen op te vullen.