wachten...

twitterkNPKJ.gif

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Snel en flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team met HBO/WO medewerkers

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Indicatie

Om gebruik te kunnen maken van de zorgverlening van Unalzorg heeft u een indicatie ofwel beschikking nodig. Dat is een brief waarin staat beschreven op welke zorg u recht heeft. Voorheen gaf het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een groot deel van de indicaties af. Vanwege de veranderingen in de zorg, zijn hier enige wijzigingen in gekomen. Hieronder vindt u de instanties bij wie u terecht kan:

Jeugd tot 18 jaar:

- Ouder en kindteam (http://oktamsterdam.nl/)

Een verwijzing gebeurt in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij de ouders/jongere samen met de ouder- en kindadviseur en de jeugdpsycholoog of jeugdarts kijken wat er precies nodig is. Gezamenlijk wordt er een verwijzing geformuleerd, waarna de ouders een beschikking ontvangen waarmee zij zelf de gewenste zorg kunnen inschakelen. Deze zorg is, met de juiste beschikking, kosteloos in te zetten door ouders. Op www.ikzoekjeugdhulp.nl is het complete aanbod te vinden.

Volwassenen vanaf 18+:

- Wijkzorg (Zorg en ondersteuning in de Wijk) – WMO Gemeente Amsterdam Amsterdammers die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis of in de wijk, kunnen bij de organisaties uit het wijkzorgnetwerk terecht. Daar wordt in één of meerdere gesprekken samen gekeken naar:

  • de ondersteuningsbehoefte
  • wat de Amsterdammer zelf of met hulp van mensen uit het eigen netwerk kan doen
  • hoe dit georganiseerd kan worden

Een indicatie/beschikking kan vervolgens met hulp van een organisatie uit het wijkzorgnetwerk (bijv. Unalzorg, Cordaan, Amsta Karaad) aangevraagd worden bij de Gemeente. Voor Amsterdammers die nog geen zorg of ondersteuning ontvangen en die niet goed weten waar ze heen moeten, heeft de gemeente een digitale kaart gemaakt. Deze bevat de contactgegevens voor zorg en ondersteuning in de wijk in heel Amsterdam (http://maps.amsterdam.nl/wijkzorg/).

Jeugd (18-) en volwassenen (18+) WLZ (Wet langdurige zorg):

- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) die blijvende intensieve zorg nodig hebben, komen wellicht in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of men daarvoor in aanmerking komt (www.ciz.nl). Bij zorg vanuit de WLZ kan gedacht worden aan zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Ook kan men thuis blijven wonen. Men kan alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de WLZ als men blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn.

Jeugd (18-) en volwassenen (18+) Zorgverzekeraar:

- Wijkverpleegkundige

Mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) die persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben, kunnen een indicatie krijgen vanuit de Wijkverpleegkundige. Deze kan verbonden zijn aan een organisatie, zoals Unalzorg, maar maakt ook vaak onderdeel uit van een Wijkzorgteam. Wij helpen u graag bij de aanvraag van de indicatie ofwel beschikking. Wij kunnen u informeren over welke stappen u moet ondernemen en bij welke instantie u het beste terecht kunt.