Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden zorgverlening

Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.Unal zorg: de rechtspersoon die een of meer instellingen beheert die zorg en ondersteuning biedt aan zorgvragers met een verstandelijke beperking.
1.2.Zorgvrager: een natuurlijke persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die zorg en ondersteuning van Unal zorg ontvangt of wil ontvangen.
1.3.Wettelijke vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, bewindvoerder en/of mentor.
1.4.Belangenbehartiger: de door de zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager optreedt en de zorgvrager op zijn/haar verzoek bijstaat in de behartiging van zijn/haar belangen.
1.5.Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ-zorgaanspraken.
1.6.De zorgovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Unal zorg en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij Unal zorg zich jegens zorgvrager verbindt om tegen betaling zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning te verrichten.
1.7.Ondersteuningsplan: de overeenkomst van zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
1.8.Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
1.9.Zorg in natura: een subsidie waardoor zorgvrager op basis van een indicatiebesluit zorg kan inkopen bij een door zorgvrager gewenste instelling voor zover deze AWBZ erkend is en als zodanig afspraken met de NZA heeft.


2. Toepasselijkheid
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zorgvrager en Unal zorg uit hoofde van de zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning.
2.2.Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.3.Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.


3. Zorgovereenkomst
3.1.Zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning wordt van kracht na het aangaan van de zorgovereenkomst tussen Unal zorg en de zorgvrager op de in de overeenkomst opgenomen ingangsdatum.
3.2.Een overeenkomst tot het verlenen van zorg en ondersteuning wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.
3.3.In het geval de feitelijke zorg en ondersteuning eerder begonnen is dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgesteld.
3.4.In het ondersteuningsplan leggen Unal zorg en zorgvrager de overeengekomen begeleiding, behandeling en/of ondersteuning naar aard en inhoud vast.
3.5.In de zorgovereenkomst wordt een periode afgesproken waarin Unal zorg de cliënt observeert en begeleidt. Aan het eind van deze periode neemt Unal zorg het besluit of zij de juiste zorg en ondersteuning kan bieden. Na een positief besluit wordt het ondersteuningsplan in samenspraak met de ouders of wettelijke vertegenwoordiger opgesteld. Na een negatief besluit wordt met de ouders of wettelijk vertegenwoordiger contact opgenomen hoe de zorg en ondersteuning weer overgedragen kan worden.
3.6.Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en de eventuele, schriftelijk vastgelegde bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.


4. Schorsing
4.1.De directeur kan een cliënt schorsen als ordemaatregel. Een dergelijke maatregel is aan de orde indien het gedrag van het kind onveilig is voor andere cliënten, begeleiding en/of andere personen.
Bij een besluit tot schorsing worden de ouders en/of de wettelijk vertegenwoordiger direct ingelicht en gevraagd om te komen praten over een oplossing. De schorsing is in eerste instantie voor een week en kan maximaal verlengd worden tot drie weken. Blijven de problemen bestaan, dan wordt de cliënt en eventuele wettelijke vertegenwoordigers daarvan op de hoogte gesteld.
Wordt er voor beide partijen geen geaccepteerde oplossing gevonden dan kan de directie overgaan tot de verwijderingprocedure.


5. Verwijdering
5.1.Bij de procedure tot verwijdering zijn twee vragen belangrijk:
-hebben we gedaan wat mogelijk is
-hebben we de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger daar steeds van op de hoogte gesteld?
Zijn deze twee vragen met ja beantwoord dan treedt de procedure tot verwijdering in werking:
-de directie besluit tot verwijdering en deelt dat de ouders schriftelijk mee met redenen omkleed en met vermelding van klachtenprocedure
-tijdens de klachtenprocedure blijft de cliënt geschorst tenzij de directie anders besluit.


6. Beëindiging en opzegging
6.1.De individuele overeenkomst eindigt door:
-het verstrijken van de looptijd
-het verlopen van de afgegeven indicatie
-het overlijden van de zorgvrager
-opzegging
-ontbinding door rechterlijke tussenkomst
-in het geval van surseance of faillissement van de zorgvrager of Unal zorg.
6.2.Unal zorg kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg en ondersteuning in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan, als:
-de zorgvrager zijn verplichtingen uit de zorgovereenkomst niet naleeft;
-de zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
-de zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van Unal zorg, die voortzetting van de zorg en ondersteuning niet meer mogelijk maken.
-de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen, of doordat de omvang of zwaarte van de zorg voordat de zorgovereenkomst gesloten werd bij Unal zorg onbekend was;
-de zorgvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger nalaat om een nieuwe indicatie aan te vragen als bedoeld in artikel 5.2.
6.3.Unal zorg zal bij opzegging als bedoeld onder 6.2 het 4 de gedachtestrepen naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
6.4.In de gevallen genoemd in 6.2 kan opzegging door Unal zorg tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
6.5.De zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of tenzij dringende, aan Unal zorg onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand volgend op de ontvangst van de schriftelijke opzegging.


7. Indicatie
7.1.Zorgvrager die met een PGB of ZIN zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken.
7.2.Indien de zorgvraag zich naar aard en omgang zodanig ontwikkelt dat Unal zorg geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken, dan vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd verzoek van Unal zorg binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.


8.Zorg en ondersteuning
8.1.Unal zorg biedt de zorgvrager zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.
8.2.Indien bij de zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden.
8.3.Unal zorg verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg en ondersteuning plaatsvindt en waarvan Unal zorg kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Unal zorg zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
9. Informatie
9.1.Unal zorg geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen / verleende zorg en ondersteuning.
9.2.Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert Unal zorg dit. Voor zover dit niet nadelig is voor de zorgvrager of anderen.
9.3.Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt Unal zorg daarnaast informatie over de klachtenregeling conform artikel 11, huisregels protocollen en overig beleid van Unal zorg.


10.Ondersteuningsplan en toestemming
10.1.De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in een zogeheten ondersteuningsplan. Dit plan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt, met in achtneming van de gestelde observatieperiodes.
10.2.Het ondersteuningsplan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger tot stand. Door ondertekening van het ondersteuningsplan geeft de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het ondersteuningsplan.
10.3.Voor medische handelingen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het ondersteuningsplan, is – behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Medische handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde medewerker of externe zorgverlener. Achteraf wordt de zorgvrager of wettelijke vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de behandeling.
10.4.Het ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
10.5.Indien Unal zorg het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het ondersteuningsplan is aangegeven, overlegt Unal zorg hier voorafgaand over met de zorgvrager.
10.6.In geval van een kortdurend zorgarrangement kan Unal zorg afwijken van de in artikel 10.1 omschreven uitwerking in een ondersteuningsplan.


11. Verplichtingen van de zorgvrager
11.1.Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Unal zorg in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg en ondersteuning, tijdig ter beschikking te stellen.
11.2.Zorgvrager is verplicht Unal zorg meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg en ondersteuning van belang kunnen zijn.
11.3.Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.


12. Dossiervorming, geheimhouding en privacy
12.1.Ter uitvoering van de zorg en ondersteuning registreert Unal zorg (persoons)gegevens van de zorgvrager en wordt een dossier aangelegd. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van dit dossier.
12.2.Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert Unal zorg de regels omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
12.3.De zorgvrager heeft recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, toevoeging i.v.m. gewenste correctie, afscherming van zijn gegevens.
12.4.Voor inzage of verstrekking van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft Unal zorg de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de zorgvrager nodig.


13.Klachten
13.1.De zorgvrager kan klachten over de zorg en ondersteuning mondeling en schriftelijk kenbaar maken.
13.2.Unal zorg heeft op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij Unal zorg en wordt op verzoek van de zorgvrager toegestuurd.


14. Aansprakelijkheid
14.1.Zorgvrager is gehouden Unal zorg in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn voor rekening van Unal zorg te herstellen.
14.2.De aansprakelijkheid van Unal zorg is beperkt tot het bedrag van de voor de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid. Bij zorgovereenkomsten met een looptijd van drie maanden en meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door Unal zorg te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
14.3.De beperkingen in aansprakelijkheid van Unal zorg zoals bepaald in artikel 14.2 geldt niet voor zover sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
14.4.De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) te sluiten.


15. Betalingen, eigen bijdrage
15.1.Op alle zorg en ondersteuning tegen betaling zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.


16. Arbeidsvoorwaarden
16.1.In het geval Unal zorg zorg en ondersteuning verleent in de privé-woning van zorgvrager kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.


17. Auteursrecht
17.1.Met betrekking tot de door of namens Unal zorg uitgebrachte adviezen en of publicaties berust het auteursrecht bij Unal zorg. De mede met advisering verband houdende stukken die door de zorgvrager aan Unal zorg zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
17.2.De zorgvrager verbindt zich door of namens Unal zorg uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Unal zorg, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
17.3.Unal zorg publiceert over in het kader van de zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van de zorgvrager.


18.Toepassingsrecht
18.1.Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.
18.2.Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Unal zorg statutair is gevestigd.
18.3.Unal zorg en zorgvrager kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Unal zorg en zorgvrager stellen dan gezamenlijk de voorwaarden vast.
18.4.In afwijking van het gestelde in artikel 16.2 kunnen Unal zorg en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.


19.Annulering
19.1.Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd.
19.2.In geval van niet tijdige annulering brengt Unal zorg de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.


20.Wijzigingen
20.1.Deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Unal zorg worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
20.2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.


21.Slot

21.1.Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden treden in werking op 1 juni 2013.
21.2.Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg en dienstverlening van Unal zorg".